یک خانه هوشمند چه کاری انجام میدهد؟

به حیث آنان منتخب از حقوق و دستمزد یک شخص در زندگی مشترک این میباشد که هر گاه دارای همسرش تماس گرفت وی پاسخ دهد در غیر این رخ و درصورت تکرار و پاسخندادن، شخص در گیر نگرانی، تنش، عصبانیت و بدبینی میشود. تفاوت با خانههای هوشمند کلیدی خانه های بی آلایش در همین می باشد که همه ی وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل میباشند و اساسی یک دستگاه مرکزی در دست گرفتن می شوند. امروزه تمامی بخش های متفاوت زندگی ما پایین تاثیر تکنولوژی قرار گرفته و بدیهی است که محل سکونت به تیتر یک عدد از مکان هایی که روزگار زیادی را در آن سپری می کنیم، از این قاعده مستثنی نخواهد بود. وقتی می‌گردد بدون از جا برخواستن و دورخانه گشتن، کلیه چراغها را از شیوه یک اپلیکیشن در موبایل تلفن همراه یا این که یک امر صوتی خاموش کرد، چرا که نه؟ قابلیت تماشا دوربین مداربسته از طریق تلفن همراه تلفن همپا حتی هنگامی که در منزل نیستند. تلفن یار از دو راه، وسیلهای برای بیان عواطف و احساسات زوجین است؛ تلفن همپا در قالب یک شئ و ابزار ارتباطی. همچنین، ما کلیدی شکلگیری «خردهفرهنگ زن خانهدار و تلفن همراه» روبهرو هستیم که اکثر بر بعدها سازندة تلفن همپا در زندگی زوجین بهویژه زنان اشاره دارد. از دیگر پیامدهای مواجهة همسران دارای تلفن ملازم ایجاد و بازتولید کلیشههای جنسیتی، این بار در قالب تلفن یار خانه هوشمند در قم است. گویا تلفن همراه امکانات و فرصتهای زیادی برای زنان خانهدار قرار می دهد و به نوعی هر آنچه آنان پیش از این انحصار تلقی میکردند تا حدودی اهمیت امکانات تلفنهای هوشمند کمتر مییابد. در این اپلیکیشن میتوان عملکرد دستگاههای متفاوت منزل را کلیدی نیز مرتبط کرد، برای نمونه زمانی که دستگاه زنگ در به کار افتاد، پخش کننده صوتی شروع به پخش ترانه کند، هنگامی که شما خانه را ترک کردید سیستم گرمایش خاموش شود یا این که هنگامی حسگر گلدانها فرمان دادند شروع به آب پاشی آنان کند. برای کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از کیت منزل هوشمند دی-لینک نوع dch-100kt ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.